contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

אימות חתימה נוטריוני

אימות אשר נדרש למגוון מסמכים, כאשר על הנוטריון לזהות את האדם אשר חתם על המסמך מולו על-ידי תעודה ציבורית בעלת תמונתו של האדם שמולו.
כאשר לדוגמא אדם פונה לבנק לצורך נטילת משכנתא לרכישת דירה ואכן המשכנתא אושרה. הבנק ידרוש מאותו אדם לחתום על ייפוי כוח נוטריוני, אשר יאמת את חתימתו וזהותו, לצורך צמצום אפשרות ההונאה וגרימת נזקים לבנק, ואף בכדי שיהווה ראיה כי ייפה את כוחו של הבנק לקבל דריסת רגל בזכותו הקניינית במקרקעין.

זאת ועוד, לאימות הנ"ל קיימת חשיבות נוספת, כאשר הנוטריון מוודא בצורה סופית כי האדם שחתם על המסמך אכן ביצע חתימה זו מרצונו החופשי, בהיותו צלול וללא כל הפעלת לחצים עליו.
לאחר החתימה, הנוטריון בודק את המסמך החתום ומוודא כי אין בו פגם, ולאחריו מאשר את המסמך, כאשר למעשה האימות משמש כהצהרה הן על כשרות משפטית והן על חופשיות מרצון.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.