contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

אישור אפוסטיל

כאשר אנו רוצים שמסמך ציבורי יקבל תוקף במדינה זרה, עלינו לקבל אישור אפוסטיל מבית המשפט. אפוסטיל הינו אישור באמצעות חותמת, אשר מעניקה תוקף למסמך כלשהו או מאמתת את זהותו של אדם.

בישראל קיימים שני סוגי אפוסטיל: הראשון חותמת אפוסטיל אשר מאמתת את חתימתו של הנוטריון על המסמך ומפיקה עבורו אישור כי הנוטריון החתום על המסמך הינו הנוטריון על פי חוק מדינת ישראל שהפיקה את האפוסטיל. הסוג השני הינו אפוסטיל המאשר את תוכנו של מסמך ומעניק לו תוקף.

המשמעות היא כי חותמת אפוסטיל אינה מאשרת את אמיתות התוכן של המסמך, אלא רק מאשרת את העובדה כי המסמך חתום על ידי נוטריון רשום בישראל, בעוד הסוג השני של אפוסטיל מתייחס לתוכן בלבד ומאשר כי המסמך תקין, כי פרטיו נכונים וכי הוא ניתן על ידי הרשות המוסכמת לכך בישראל.

אמנת האג

בכדי ליתן תוקף במדינה זרה למסמכים ציבוריים של המדינה, בנוסף לחתימה של נוטריונים המאשרת את התוקף שלהם, יש צורך במספר אישורים אשר בלעדיהם, לא ניתן להעביר מסמכים ממדינה למדינה – שרשרת פעולות ואימותים אשר אישור האפוסטיל מקצר.
מדינות אשר חתומות על אמנת האג אינן מחויבות בהליכים המסורבלים הללו, ובמקום זאת יטביעו את החותמת "תעודה לפי האמנה" על המסמכים השונים – שזהו האפוסטיל.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.