contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

אישור העתק נאמן למקור

אישור אשר נדרש להצגה בכדי להוכיח שצילום המסמך המקורי אכן זהה למקור, לצורך הצגת המסמך על פי דרישת הרשויות השונות.
סעיף 12 לחוק הנוטריונים קובע כי בכדי שיוכל לאשר כי המסמך הוא העתק נכון למקור, על המסמך להיות מוצג בפניו ועליו להשוות אותו אל המקור ולמצוא אותם שווים.

חשוב לזכור כי גם כאן, על הנוטריון להכיר את השפה בה מתבקש אישור העתק נאמן למקור בכדי להיות מסוגל לקרוא את המקור ואת ההעתק ולהשוות ביניהם. חרף זאת, ועדת הנוטריונים קבעה כי במידה ומרבית המסמך כתוב בשפה אשר מובנת לנוטריון והכיתוב בשפה שאינה מוכרת לו הוא טפל למסמך, ניתן יהיה ליתן אישור העתק נאמן למקור, תוף נקיטת בזהירות יתרה.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.