contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

המל"ל – המוסד לביטוח לאומי הוא המוסד האחראי על מימוש רוב הזכויות החברתיות במדינת ישראל

תפקיד המל"ל – לתת מענה לעובד ומעביד, למובטל ולנפגע עבודה, לנכה לכל הזכויות הסוציאליות של אזרחי המדינה.

משרד עו"ד דוד ניר מייצג את הנפגעים במחלקות הבאות : נפגעי עבודה , נכות כללית , דמי תאונה , שיקום , ניידות , ילד נכה .

ראשית מה היא תאונת עבודה ?

תאונות עבודה – מוגדרות בחוק כ "תאונות שארעו תוך כדי עבודה ועקב עבודתו של הנפגע אצל מעבידו או מטעמו". בכלל זה בדרך למקום העבודה ובחזרה ממנו.

לאחר שהוכרה התאונה כתאונת עבודה , בתקופה שלאחר הפגיעה עד 3 חודשים שבה נעשה בלתי כשיר לעבוד משלם המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה – 75% מהשכר הממוצע של העובד .

כאשר נותרה לנפגע נכות , זכאי הוא לפנות בתביעה לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע. בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה. אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.

תביעה לנכות

מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה ושולמו לו דמי פגיעה ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה עשוי להיות זכאי לגמלת נכות מעבודה, קצבה או מענק. על הנפגע להופיע בפני ועדה רפואית שתקבע את דרגת נכותו, ובהתאם לכך תשולם לו קצבה חודשית או מענק.

את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה.

הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי תבדוק אם נותרה למבוטח נכות והאם נכות זו, כולה או חלקה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. הוועדה הרפואית תקבע את דרגת הנכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה.

הוועדה הרפואית

הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או שניים , המומחים בתחומי רפואה שונים .

כאשר הנפגע סובל ממספר ליקויים רפואיים, שדורשים בדיקה של יותר משני רופאים, הוא מופנה להיבדק אצל יועץ רפואי, לפני או אחרי שמתקיימת הוועדה הרפואית , לאחר מכן חוות הדעת של היועץ הרפואי מועברת לוועדה הרפואית אשר פוסקת בעניין .

ערעור על הוועדה הרפואית – על החלטת הוועדה הרפואית מדרג הראשון אצל המוסד לביטוח לאומי , ניתן לערער בפני הוועדה הרפואית לעררים בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית.

חשוב לדעת כי גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון בפני הוועדה הרפואית לעררים בתוך 30 יום. בוועדה לעררים ישבו שלושה רופאים מומחים, הוועדה רשאית לאשר את החלטת הוועדה הרפואית (הראשונה), לשנותה או לבטלה . קביעת הוועדה הרפואית לעררים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה .

מענק נכות

נפגע מתאונת העבודה או ממחלת מקצוע יהיה זכאי למענק חד פעמי אם נקבעו לו אחוזי נכות צמיתים (קבועים) בין 9% ל- 19%. גובה מענק הנכות מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנפסקו לו.

קצבת נכות

נפגע יהיה זכאי לקצבה חודשית אם נקבעו לו ע"י הועדה הרפואית דרגת נכות צמיתה (לתמיד) של 20% ומעלה, או דרגת נכות זמנית של 5% ומעלה. גובה הקצבה החודשית היא 75% מהשכר החודשי כפול אחוזי הנכות.

מחלקות נוספות אצל המוסד לביטוח לאומי

דמי תאונה – מי שאיבדו את כושר התפקוד שלהם בעקבות תאונה (שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים), עשויים להיות זכאים לתשלום דמי תאונה. דמי התאונה משולמים לתקופה של עד 90 יום. לעקרת בית ולמי שאינו עובד, ישולמו דמי תאונה החל מהיום ה-15 שלאחר יום התאונה.

שיקום – לשיקום מקצועי זכאי נכה, שוועדה רפואית קבעה לו נכות רפואית משוקללת לצמיתות בשיעור של 20% לפחות, והוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה, ובתנאי שהוא עומד גם בכל התנאים האלה:

1. עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת.

2. הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו, או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה.

3. הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

נכה שאינו מתאים לשיקום מקצועי, תיבדק האפשרות להעביר את הזכאות שלו לשיקום לבת/ בן זוגו, בתנאי שבת/ בן הזוג מתגורר באופן קבוע עם הנכה, ומשולמת בעדו תוספת בקצבת הנכות של הנכה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה.

ניידות – המוסד לביטוח הלאומי מעניק מגוון הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם השתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים.

 

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים מומלצים בנושא :

המוסד לביטוח לאומי