contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

המוסד לביטוח לאומי – נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי הוא המוסד האחראי על מימוש רוב הזכויות החברתיות במדינת ישראל.

לכן כחלק מתפקידו עליו  ליתן מענה לאדם שאין ביכולתו להתפרנס בעקבות מצב רפואי. סעד זה הוא "קצבת נכות כללית". המדובר בקצבה חודשית המשולמת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר ב-50% לפחות (תכף גם לגבי עקרת בית שכושרה לתפקד במשק בית נפגע ב-50% לפחות).

אין מדובר בסכומים גבוהים, כאשר קצבת נכות כללית נועדה להוות עזרה מינימלית לנכים שאינם זכאים לקצבה מכל מקור אחר, ואין היא בה  לפצות  על עצם קיום הנכות.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.