contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 054-4518856

זמינים לכל שאלה.

facebook

חוות דעת רפואית – תאונת דרכים

כיצד מתנהלת תביעה הנדונה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – חוות דעת רפואית :

בהליך תביעה המוגשת לבית המשפט בגין תאונת דרכים שאירעה לתובע , נדונה פגיעתו של הנפגע , השפעתה והשלכותיה לעתיד .

הכיצד יכול בית המשפט להתרשם מכך ? כיצד השופט שאיננו רופא יכול לכמת ולהעריך את נזקיו של הנפגע התובע .

לצורך כך נקבעה שיטה המוסדרת בחוק ובתקנות לפיה ממונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט , המדובר ברופא המוגדר כמומחה רפואי והוא זה שאמור לבדוק את פגיעתו של הנפגע ולתת תשובות לשופט הדן בתיק בכל הנוגע לפגיעתו של התובע שלפניו .

למעשה אותו מומחה הינו בר הסמכה בנוגע לקביעה הרפואית ויחד עם זאת לבית המשפט ולשופט הדן בתיק עדיין קיים מתחם מרווח בו הוא יכול לשקלל ולהעריך את הנזקים של התובע כל אחד על סמך נתוניו האישיים והתפקודיים בסופו של יום בטרם התרחשות התאונה ומנגד לאחר התרחשות התאונה .

קביעת המומחה למעשה מהווה נעלם אחד מתוך מספר נעלמים אשר ירכיבו בסופו של יום את הנוסחה לקביעת הנזקים שיפסקו לאותו תובע .

חשוב לציין כי לא די במסמכים הרפואיים אשר יצורפו לתביעה לאחר תאונת דרכים ולבקשה למינוי המומחה הרפואי אלא יש צורך שאותו מומחה שימונה יעבור על המסמכים הרפואיים שהוצאו לצורך הטיפול שניתן לתובע , ויעריך על סמך בדיקה גופנית בפועל כיום לאחר שעבר זמן מה ולרוב שנה מיום התאונה בו כבר ניתן לקבוע כי הנזק התגבש וכי ניתן להעריך כי פגיעתו ומצבו של אותו נפגע כיום היא למעשה אותה פגיעה אשר תלווה אותו למותר חייו וזהו המושג הקרוי נכות צמיתה .

נכות צמיתה שנקבעת על ידי המומחה הרפואי היא למעשה הקביעה אשר מותאמת לספר התקנות של המוסד לביטוח לאומי אשר עושה בו שימוש כאשר הוא בודק את נפגעו בוועדות הרפואיות במחלקות השונות שמצויות בגוף זה קרי נפגעי תאונת עבודה , נכות כללית.

עוד נתון שיש לדעת הוא שאותו מומחה רפואי אשר בודק את התובע בהליך של תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , מנוע ולמעשה נאסר עליו כי יונחו בפניו גם חוות דעת רפואיות מטעם ( וזה בניגוד לתביעות אחרות ) כאן על המומחה לבחון אך ורק את החומר הגולמי אותם מסמכים רפואיים שנתנו לתובע בזמן שהיה מצוי בתקופת הטיפול .

לאחר שהוגשה תביעה ובתמיכה לה הבקשה למינוי מומחה רפואי , ידון בכך בית המשפט ויקבע האם אכן קיימת ראשית ראיה למינוי מומחה רפואי ואם כן באיזה תחום , מכאן אנו למדים שככל שסוג הפגיעה הינו רחב יותר וקיימים פגיעות מתחומים שונים ( אורתופדיה , נוירולוגיה , אף אוזן גרון , פה ולסת , פסיכיאטר ) ישקול בית המשפט מינוי של מומחה בכל תחום .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.