contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

חוות דעת רפואית – תאונת עבודה

כיצד מתנהלת תביעת נזיקין – חוות דעת רפואית :

תובע אשר מגיש את תביעתו כתביעת נזיקין לפי פקודת הנזיקין כנגד המזיק אשר לטענתו גרם לנזקיו , חייב לצרף חוות דעת רפואית מטעמו לתיק בית המשפט .

חובה זו הינה מוגדרת בחוק ובתקנות סדרי הדין ולמעשה כמעט ולא ניתן להתייחס לתביעת ניזוק אשר טוען להיוותרות נכות צמיתה ללא אותה חוות דעת רפואית .

חשוב להדגיש כי בניגוד להליך תביעה הנדונה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים , שם נאסר על הצדדים להגיש חוות דעת רפואית מטעמם אלא רק על ידי מומחה בית המשפט תינתן הקביעה והוא הסמכות הבלעדית והמחייבת בעניין , כאשר בתביעות אחרות כגון תביעות בגין תאונות עבודה , תביעות של נפילה ברחוב או גם בתביעות של נשיכת כלב ופגיעות נוספות אחרות , כאן המצב הפוך ולמעשה על כל צד הטוען להיוותרות נכות או לאי היוותרות נכות לצרף חוות דעת רפואית מטעמו אשר מבססת את טענותיו.

כאשר קיימת מחלוקת ולמעשה בית המשפט מצוי בין 2 חוות דעת רפואיות , הרי שיש להחליט לאיזו מהם ייטה ליבו של בית המשפט יותר או את איזה מן חוות דעת הרפואיות יאמץ בית המשפט .

שופטים רבים מנסים בתיקים רבים לקבוע מיצוע של שיעורי הנכויות אשר הוצגו בפניהם על ידי הצדדים באותם חוות דעת רפואיות , הדבר נפוץ בעיקר כאשר חוות הדעת הגם שאינם תואמות הרי שאין פער גדול ביניהם כל כך ואז אפשרות המיצוע הינה פשוטה יותר . לא כך הם פני הדברים כשאר קיים פער ממשי ואז בית המשפט ימנה מומחה שלישי מטעמו , אשר בפניו יונחו 2 חוות הדעת ולאחר שגם המומחה שימנה בית המשפט יבדוק את התובע ויחליט איזה מחוות הדעת הוא מקבל יותר ועל כך יכתוב ויגיש גם חוות דעת רפואית מטעמו כך שבסופו של יום בתיק בית המשפט יונחו 3 חוות דעת רפואיות.

ככל שהפגיעה הינה רחבה יותר וקיימים פגיעות מתחומים שונים הרי שבפני התובע פתוחה הדרך להגיש מספר חוות דעת רפואיות כל אחת הרלוונטית בתחום שלה , כך גם הצד שכנגד אותו מזיק יוכל גם הוא לאחר שניתנה בידו האפשרות לבדוק את התובע ואחר שיאסוף חומר רפואי מלא על עברו של התובע ולתת גם הוא את התייחסותו לקביעת הנכות אם בכלל קיימת לפי הערכתו .

כמו בהליך של תאונות דרכים כך גם בהליך מסוג תביעה הנדונה לפי פקודת הנזיקין , רק לאחר שתתבהר התמונה בפני בית המשפט באשר לשיעור הנכות וכמו גם התפקודיות יוכל בית המשפט לגשת אל המלאכה להערכת הנזקים שנגרמו לאותו נפגע כל זאת כמובן בהתייחס לגילו של הנפגע , מצבו הרפואי טרם לתאונה , שיעור השתכרותו ועוד מספר פרמטרים אשר ירכיבו בסופו של יום את הקביעה הסופית לאומדן נזקיו של הנפגע התובע .

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.