contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

ייפוי כוח נוטריוני

ישנן מספר סיבות שבגינן כוחו של ייפוי כוח נוטריוני עדיף על פני ייפוי כוח שנחתם בפני עורך-דין. על פי תקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977 (להלן: "תקנות הנוטריונים") יש לערוך את ייפוי הכוח באופן שמקשה זיוף שלו ושמבטיח כי ניתן באופן חופשי ומרצון.

במרבית המקרים אין צורך בפנייה לנוטריון על-מנת לבצע חתימה על ייפוי כוח, למעט שני סוגים של ייפוי כוח המחייבים אימות נוטריוני :

הראשון הינו ייפוי כוח כללי אשר מעניק הרשאה למיופה כוח לפעול בשמו, במקומו ובעבור מייפה הכוח, בפני כל גוף, מוסד או רשות שהיא. פעמים רבות מיופה הכוח הוא בן משפחה של המייפה. לדוגמא הורים מבוגרים אשר המייפים את כוחו של אחד מילדיהם על-מנת שיטפל בענייניהם מול הבנק, מוסדות המדינה השונים וכיו"ב. על מנת לקיים ייפוי כוח כללי נוטריוני על מייפה הכוח להוכיח כי הינו בריא בנפשו וכי הוא מבין את משמעות הסמכות שהוא מעניק לאחר ושלא מופעלים עליו לחצים למתן ייפוי הכוח הכללי, בניגוד לרצונו.

השני הינו ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום בטאבו. בשל החשיבות המכרעת של עסקאות מקרקעין, אשר כוללות לרוב הוצאה כספית גדולה ועוסקת בזכויות חשובות, יש צורך כי ייפוי הכוח ייערך ו/או יאושר על ידי נוטריון ויקבל תוקף של ייפוי כוח נוטריוני.

זאת ועוד, ייפוי כוח נוטריוני נדרש גם בעת לקיחת משכנתא, כאשר הבנק המלווה נותן ללווים ייפוי כוח לטובת הבנק ומורה ללווים להחתימו בפני נוטריון. הסיבה לכך היא כי באמצעות ייפוי הכוח יכול הבנק במקרים המתאימים למכור את הבית על מנת לפרוע את ההלוואה שניתנה. בהקשר זה חשוב לציין כי ייפוי כוח למשכנתאות על-ידי נוטריון מהווה ייפוי כוח בלתי חוזר, היינו, כזה שלא ניתן לבטלו. לכן החשיבות כי ייפוי הכוח ייערך בצורה הנכונה ביותר הינה מכרעת, אשר יבטיח כי ניתן יהיה לבצע פעולות מסוימות בלבד ותו לאו.

ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע פעולות מקרקעין ייחתמו בפני נוטריון לאחר שהאחרון יוודא את זהות החותם ויאשר כי המסמך אכן נחתם בפניו על ידי החותם.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.