contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

מפגעים בגני משחקים

לא כולם יודעים אך מרגע הקמתו והפעלתו של גן משחקים ציבורי , העירייה לוקחת על עצמה אחריות על בטיחותם של המשתמשים הפוטנציאליים – לרוב ילדי העיר.

מדובר במקרים שכיחים ביותר, בהם הילד נפצע במהלך משחק בגינה ציבורית או גן שעשועים, עקב שימוש באחד המתקנים או תוך כדי משחק.

חשוב להבין כי לא כל מקרה של נפילה ופציעה של ילד בגן ציבורי מקימה אחריות לעירייה. אך לעיתים , מדובר בפציעות כה מיותרות , אשר נגרמו עקב מחדלים ברורים של הרשות המקומית.

לדוגמה : במידה והעירייה פעלה להתקנת מתנים , ולא דאגה לתחזוקה נאותה של אותם המתקנים, כך שאחד מהם קרס ו/או נשבר במהלך המשחק וגרם לפציעתו של ילד, הרי שמדובר ברשלנותה הברורה של העירייה !

לפעמים רשלנות הרשות המקומית מתאפיינת גם באי אזהרה.

למה הכוונה ? במידה ובגן המשחקים התבצעו עבודות שיפוץ והעירייה ו/או מי מטעמה (קבלן עבודה) לא הציבו אמצעי אזהרה במקום לרבות שילוט המתריע מפני סכנה או גידור אזורים מסוכנים בגן המשחקים , וכתוצאה מכך אירעה פציעתו של הילד, הרי שיהיה מקום להטיל אחריות על העירייה ושאר הגורמים הרלוונטיים.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.