contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

מתן זכויות אצל המוסד לביטוח לאומי – מחלקת נפגעי עבודה

תאונת עבודה אשר התרחשה בתוך המפעל או בתוך שעות העבודה מוגדרת לרוב כתאונה בעבודה וכמוה גם כאשר העובד היה בדרכו לעבודה או חזרה ממנה , חריגים לכלל זה כאשר בוצעו סטיות מהדרך על ידי העובד ואשר בגינן יטה המוסד לביטוח לאומי לדחות את התביעה .

מהו המסלול שאותו ייאלץ אותו עובד לעבור , מה הם זכויות העובד , דירות שהינו יכול להעלות בפני מוסד זה ומהם הזכויות הכספיות ואו הטבות שהוא יכול לקבל אצל גורם זה

ראשית מה היא תאונת עבודה ?

תאונת עבודה מוגדרת בחוק כ "תאונה שארעה תוך כדי עבודה ועקב עבודתו של הנפגע אצל מעבידו או מטעמו".

ראשית על העובד ועל מעבידיו להצהיר על כך כי העובד אכן היה מעורב בתאונת עבודה , ראה לעניין זה מילוי טופס ב.ל. 250 בו המעביד ממלא את פרטי העובד ואת הסיבה לקרות התאונה .

לאחר מכן על העובד אשר נפגע ואשר נאלץ להיעדר ממקום עבודתו להוציא אישורי מחלה אשר מיוחסים לנפגעי עבודה בקופות החולים השונות , בשים לב כי הדבר מופיע בראשית המסמך קרי תעודה ראשונה לנפגעי עבודה ולאחר מכן בכל פעם יוציא העובד תעודה נוספת לנפגע בעבודה .

כל זאת עד לתקופה של 90 יום בהם העובד למעשה זכאי לקבלת דמי הפגיעה .

עם קבלת מסמכי המחלה ואישור המעביד טופס ב.ל. 250 יפעל העובד להגיש טופס תביעה להכרת התאונה כתאונת עבודה ודרישה לקבלת דמי פגיעה .

לאחר שהעובד מגיש את תביעתו נוהג המוסד לביטוח לאומי לתת תשובתו לאחר שהוא ממצא את בדיקותיו ואז העובד מצוי למעשה בהנחה שהוכר כנפגע בעבודה במסלול תקופת אי הכושר המלאה כאמור עד 90 יום

לאחר מכן יכול העובד ככל שהוא עדין אינו יכול לחזור לעבודה לעמוד בפני ועדה רפואית אצל המוסד לביטוח לאומי , על פי רוב בחודשים הראשונים ככל שהחליטה הוועדה כי העובד אינו כשיר לעבודתו יקבל העובד תקופה נכות זמנית , כך הדבר יכול להתמשך מספר פעמים ובסופו של יום לרוב לפחות לאחר שנה מיום התאונה יקבע לו על ידי הועדה הרפואית נכות צמיתה אם אכן נותרה שכזו .

על החלטת הוועדה הראשונה ניתן לערער בפני וועדת עררים אצל המוסד לביטוח לאומי .

חשוב לציין כי תביעות תאונות עבודה יש להגיש בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה. הגשת התביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכות לקצבה, כולה או חלקה. החלטת הוועדה הרפואית לעררים הינה סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלה משפטית בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים.

שיעורי הפיצוי לעובד ככל שנקבעו לו שיעורי נכויות בוועדות השונות הינם על ידי מענק נכות חד פעמי או קצבה, הכל בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו.

מענק חד פעמי אם נקבעו לעובד אחוזי נכות צמיתה (נכות קבועה) בין 9% ל- 19%. במידה ולנפגע נקבעה נכות של 20% ומעלה, הנפגע יקבל קצת נכות חודשית.

ויודגש כי בכל הליך הפניה התביעה והטיפול אצל המוסד לביטוח לאומי לנפגע קיימת הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין נזקי גוף המתמחה בתחום לרבות ייצוג בפני הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי שהינם ללא ספק שלב מכריע בקביעת זכויותיו של העובד הנפגע .

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.