contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

נזיקין – נזקי גוף

נזקי גוף , המזיק , הניזוק , הגורם , התוצאה , ההשלכות .

כל אלו ביטויים אשר ממלאים את עולם נזיקין הרחב , עולם נזקי הגוף אשר בתוכו קיימים תחומים שונים ובכללם נזקי גוף בגין תאונת דרכים שאירעה , נזקי גוף בגין תאונה בעבודה שאירעה , נזקי גוף בגין נפילה ברחוב , החלקה במשטח רטוב ועוד כהנה דוגמאות אין ספור .

בחיינו אנו חשופים לסכנות אשר חלקם צוינו לעיל בחלק מאותם מקרים קיימת תרופה או מזור לנפגע בדמות של פוליסת אחריות מקיפה עד כדי אחריות מוחלטת למשל בגין תאונת דרכים שאירעה , או כאשר אין פוליסה מסוג זה אזי יש להוכיח כי לנזק שנגרם היה מזיק והוא האחראי לנזקיו של הניזוק ועליו לתת את אותו תרופה ולפצות אותו בגין הנזקים שנגרמו לו ושילוו אותו במשך חייו .

פנים רבות יש לעולם נזקי הגוף ולא הכל ניתן כעת לפרט על רגל אחת אך יחד עם זאת אין ספק כי יש לבחון היטב כל מקרה לגופו של עניין ולאומדו במידה הנכונה הן בכל נושא שאלת האחריות והן בשאלת הנזק .

בתי המשפט בישראל דנים במקרים רבים ואולמות בתי המשפט עוסקים בכך מידי יום ועל השופטים הדנים בתיק להכריע בגופו של ההליך האם קיימת אחריות והאם וכמה יש לפצות את אותו ניזוק ומיהו אכן הגורם שיישא בכך .

לכך גם יש להוסיף את עולם רשלנות הרפואית אשר גם בו קיימים תתי התמחויות ומקרים שונים וגם כאן יש לבדוק היטב את מידת האחריות של הגורם המטפל ועד כמה התרשל .

ולבסוף נציין גם את אותם פוליסות ביטוח אשר מונפקות על ידי חברת הביטוח , פוליסות אשר מפצות בגין אובדן כושר עבודה , נכות מתאונה , סיעוד , כאשר אדם רוכש את אותה פוליסה ומשלם על כך בכספו ולמשך זמן רב , קרה הקרה ובבואו לחברת הביטוח לקבל את הפיצוי המגיע לו ולקבל את מלוא הפיצוי אשר לו הוא זכאי .