contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

רשלנות רפואית בטיפול שיניים

 

בתיקים מסוג זה ביהמ"ש יבחן האם הרופא הפר את חובותיו כרופא סביר כלפי המטופל והאם התנהלותו הייתה רשלנית. אם ביהמ"ש יקבע שהרופא התרשל, הוא יעבור לבחון את הקשר הסיבתי והיקף הנזק הנטען ע"י הפציינט.

בהקשר זה יש לציין את חוק זכויות החולה, אשר דורש מכל רופא לקבל מהחולה הסכמה מדעת לפני שהוא נותן לו את הטיפול הרפואי. הסכמה מדעת תינתן רק לאחר שהרופא הביא בפני המטופל את כל ההסברים והמידע אודות הטיפול הרפואי, סיכויי הצלחתו, הסיכונים הטמונים בו וטיפולים חלופיים אפשריים.

אי מסירת מידע כזה יכולה לשמש עילה לתביעה בשל פגיעה באוטונומיה, כלומר: פגיעה בזכות של החולה לבחור אם לקבל טיפול רפואי כזה או אחר לאחר שכל המידע הרלוונטי מצוי בפניו.

במקרים שבהם תוכר פגיעה באוטונומיה, התובע יהיה זכאי לפיצוי מבלי שיצטרך להוכיח קשר סיבתי בין אי קבלת הסכמתו לבין הנזק שנגרם כתוצאה מהטיפול.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.