contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 054-4518856

זמינים לכל שאלה.

facebook

תאונות דרכים – מומחה רפואי

תהליך מינוי מומחה רפואי בתביעת תאונת דרכים 

על מנת שנפגע יוכל להוכיח את הפגיעות אשר נגרמו לו כתוצאה מתאונת דרכים שעבר , הרי שעליו להוכיח את הפגיעות בפני בית המשפט בתביעה אשר הוגשה מטעמו .
הדרך היחידה שבה יוכל להוכיח את טענותיו הינה באמצעות מומחה בית משפט אשר ימונה לו וזאת בהנחה כי הצליח להראות בפני בית המשפט בערכאה הרלוונטית ראשית ראיה שיצדיקו את המינוי הרלוונטי .
כמובן שכל סוג פגיעה ממנה הוא סובל בגין התאונה יש להתאימו למומחה הספציפי וכך אנו מתמקדים במומחים כל אחד בתחום הימצאותו כגון אורטופד במידה וקיימים פגיעות גפיים , צוואר , עמוד שדרהע וכד' , נוירולוג במידה וקיימים פגיעות ראש או תוצאות פגיעה אשר מובילות לפגיעה עצבית וכד' . פה ולסת ושיניים במידה והפגיעה הינה פגיעת פנים ואשר האזור שנפגע הוא הפה והשיניים וכן גם פסיכיאטר במידה וקיימת פגיעה נפשית , במומחה מסוג זה נוטים בית המשפט להמתין מעט ובדרך כלל להשאירו לסוף הליך המינויים .
בניגוד לתביעות נזקין מסוג תאונות עבודה , נפילות ברחוב , נזקיי גוף אחרים , ובכלל זה גם תיקי רשלנות רפואית , הרי שבהליך תביעות פיצויים בגין תאונות דרכים קבע המחוקק כי הדרך היחידה הינה באמצעות מינוי של מומחה מטעם בימ"ש וללא הצגת חוות דעת מטעם כלומר חל גם איסור בהליך זה להציג חוות דעת רפואיות מטעם צד כלשהוא וקיים רק מומחה אחד והוא מטעם בית המשפט .

השיקולים במינוי מומחה רפואי בתביעת תאונת דרכים

בתי המשפט נוטים בגישה ליבראלית בעניין הליך ואישור עצם המינוי שכן כאמור זאת הדרך היחידה להוכחת הנזקים ואין זה נהוג לחסום דרכו של נפגע , אלא"כ ממש קיימת דלות של חומר רפואי ואין ממצאים או שהממצאים הם ממש חלשים .

שאלת מימון חוות הדעת הרפואית בתביעת תאונת דרכים – מקרים ודוגמאות 

שאלה שכמובן נשארת לפתח החלטתו של כבוד בית המשפט הינה שאלת מימון עלות חוות הדעת הרפואיות , הגם שהנטייה היא שהמימון יעשה בדרך כלל על ידי חברת הביטוח הרי שבית המשפט נוטה גם להשאיר פתח להחזרת מימון עלות חוות הדעת הרפואית כאשר נקבע בסופו של יום כי לא נותרת נכות אך הדבר תמיד נשאר כנושא לוויכוח וכל מקרה נדון לגופו של עניין .

נציין דוגמא אחת לכך מיני רבות בתיק אשר טופל על ידי משרד עו"ד דוד ניר , הנפגעת אשר בתחילה הוצגו בפני בית המשפט נתונים טעם חברת הביטוח כי קיים אצלה עבר רפואי עשיר וכי בעצם תלונותיה אינם לטענת חברת הביטוח קשורים לתביעה אותה הגישה נטה בית משפט כי בתחילה תמומן חוות הדעת על ידי התובעת עצמה , ברם בסופו של יום נקבעה לתובעת נכות וכמובן שבית המשפט מורה במצב שכזה כי הכסף ששולם על ידה כמימון ביניים יוחזר לה בסופו של התהליך .

מקרה אחר אשר טופל על ידי משרד עו"ד דוד ניר כאשר אכן לא נקבעה נכות בסופו של יום וחברת הביטוח ביקשה להשיב לה את עלות המימון כאן דווקא בית המשפט החליט שלא להשיב מהטעם כי כן היה מקום לעצם המימון וזאת במיוחד כאשר נותרה נכות זמנית הגם שבסופו של יום לא נותרה נכות צמיתה .

No Comments

Leave a Comment