contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

מי הוא נוטריון ומה הם שירותיו ?

כמעט כולם שומעים במהלך חייהם את המילה "נוטריון". אולם, לא כולם יודעים מה פירוש המילה נוטריון ומהם תפקידיו.

נוטריון הינו עורך דין ועל-מנת שיוכל לקבל רישיון נוטריון, עליו להגיש בקשה למחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים ולעמוד במספר קריטריונים; עליו להיות עורך דין שהינו אזרח ישראל, בעל ניסיון פרקטי של 10 שנות חברות בלשכת עורכי הדין בישראל, בעל עבר פלילי נקי ועבר משמעתי נקי לפי כללי לשכת עורכי הדין. לאחר שעמד בכל התנאים הללו, עליו לעבור קורס השתלמות נוטריון ורק אז יוכל לקבל את הרישיון ולעסוק במתן שירותי נוטריון.

נוטריון מוסמך לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק הנוטריונים) לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים שונים ומגוונים, וחתימתו על מסמך מסוים מהווה כאישור בדבר נכונות מקוריות המסמך ואישור בדבר זהות החותמים עליו. חשוב להבין כי חתימתו של נוטריון קבילה בבית משפט ואין עליה עוררין וכי חוק הנוטריונים קובע כי אישורו של נוטריון מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא כל צורך בראיות נוספות.

רבים נוטים לחשוב כי תפקידו של נוטריון הינו לחתום על נכונותם של מסמכים מסוימים בלבד. ברם, לנוטריון תפקידים נוספים, בין היתר, תרגום של מסמכים נוטריונים. ישנם מקרים בהם מתבקש הנוטריון לספק שירות תרגום של מסמכים שאינם בשפה שהוא מכיר ו/או שולט, כאשר אז יאלץ להעביר את המסמכים לתרגום לידי מתורגמן אשר שולט בשפה ולהחתימו על הצהרה כי הינו שולט בצורה מוחלטת בשפה וכי התרגום יעשה בצורה מקצועית.

הנוטריון נתפס כמעין שליח ציבורי אשר מספק שירותים ציבוריים בעלי חשיבות גדולה לכלל הציבור ולמעשה מעניק למסמכים תוקף ראייתי. לכן, בשל היחס המיוחד אשר ניתן לאישור של נוטריון, קיימת הקפדה יתרה על כל פרט בהתנהלותו של הנוטריון. כך למשל נוטריון אינו רשאי לאשר מסמך של אדם קרוב לו, וכן שכר טרחתו קבוע בחוק ולכן אינו יכול לגבות סכום גבוה יותר מהסכום הנקוב בחוק.

 

סמכויות הנוטריון

סמכויותיו של הנוטריון רחבות ומוגדרות בחוק הנוטריונים והוא מחויב לפעול בהתאם, כאשר אינו רשאי לבצע כל פעולה אשר אינה בסמכותו הקבועה על פי דין. במשותף לכלל סמכויותיו של הנוטריון הוא הצורך לתת גושפנקא משפטית-ראייתית למסמכים מסוימים.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.