contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

דמי תאונה ביטוח לאומי

דמי תאונה כל תושב ישראל אשר אירע לו תאונה, בין שקרתה בארץ ובין שקרתה בחו"ל, זכאי בהתאם לחוק ביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995, לדמי תאונה בעד פרק הזמן שהוא אינו מסוגל לתפקד עקב התאונה. קבלת גמלת דמי תאונה מותנית בעמידה במס' תנאים:

ראשית, התאונה חייבת להוות "תאונה" כהגדרתה בחוק: "אירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיסית וכתוצאה ממנה לאבדן כושר התפקוד". אובדן כושר תפקודי נבחן בהתאם לנסיבות הספציפיות של הניזוק:

אדם שהינו עובד שכיר או עובד עצמאי יראו בו כמי שאיבד את יכולתו התפקודית באובדן כושר עבודה במידה ואינו מסוגל לעבוד בעבודתו ואף לא בכל עיסוק אחר.

אדם שאינו עובד יוכר כמי שאיבד את יכולתו התפקודית מידה והוא מאושפז בביה"ח או מרותק לביתו.

עקרת בית תוכר כמי שאיבדה את יכולתה התפקודית במידה ואינה מסוגלת לעבוד בעבודות משק בית.

שנית, על הנפגע להיבדק בבדיקה רפואית תוך 72 שעות משעת התאונה שמא עלול לאבד את זכאותו לדמי תאונה. במידה והמוסד לביטוח לאומי יאשר כי תוצאות התאונה יכולות להתגלות רק 72 שעות לאחר התאונה, כי אז על הנפגע להיבדק תוך שבועיים מיום התאונה.

שלישית, על הנפגע להגיש תביעה לקבלת דמי התאונה תוך 90 ימים ממועד התאונה, ותנאי אחרון שעל הנפגע לעמוד בכדי לקבל את דמי התאונה הוא להיות תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים וטרם הגיע לגיל פרישה.

תקופת הזכאות גמלת דמי תאונה משולמת לכל היותר בעד  90 יום. במידה ואדם ניצל את מכסת הימים הללו בשנה מסוימת, לא יוכל לקבל עוד דמי פגיעה באותה השנה, גם לא עבור תאונה נוספת שקרתה לו בשלב מאוחר יותר במהלך השנה. חשוב לדעת כי למובטלים ולעקרות בית לא ישולמו דמי תאונה בעד 14 הימים הראשונים שלאחר התאונה, בעוד שלנפגעים אשר עובדים כשכירים או עצמאיים לא ישולמו דמי תאונה עבור היומיים הראשונים שלאחר התאונה. עם זאת, נפגע אשר עובד ואיבד את כושרו לתפקד למעלה מ- 12 ימים, יקבל דמי תאונה גם עבור היומיים הראשונים. חשוב לציין כי דמי תאונה משולמים בעבור התקופה שבו שוהה מבוטח בישראל בלבד, כאשר מי ששוהה בחו"ל לא זכאי לקבל גמלה זו עד חזרתו לארץ. לכן, גם אדם שנפגע בחו"ל יהא זכאי לגמלת דמי תאונה מיום חזרתו ארצה.

חשוב לדעת כי בכל הליך הפניה התביעה והטיפול אצל המוסד לביטוח לאומי לנפגע קיימת הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין נזקי גוף המתמחה בתחום לרבות ייצוג בפני הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי שהינם ללא ספק שלב מכריע בקביעת זכויותיו של העובד הנפגע.

לתיאום פגישה במשרדנו התקשרו 03-6124355

להלן קישורים מומלצים בנושא :

המוסד לביטוח לאומי

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.