contact us

03-6124355

03-6124355 | 04-6860977 | 052-3422990

זמינים לכל שאלה.

facebook

פיצוי בגין נשיכת כלב – תקיפת בעל חיים

נזק גופני אשר נגרם כתוצאה מנשיכת כלב , תקיפת כלב מוסדר גם הוא על ידי המחוקק על פי הפרמטרים שנקבעו כמרכיב לפיצוי הנפגע ומנגד הגנות לבעליו שלך הכלב אף הם הוסדרו על ידי המחוקק .

סעיף 41 (א) לפקודת הנזיקין קובע כי נפגע במצב של תקיפת כלב כלל אינו צריך להוכיח את הרשלנות שנעשתה על ידי הבעלים , מצבו של בעל הכלב הינו בעייתי אלא אם כן מוכיח הוא כי לא התרשל ומשוכה זו אינה קלה כפי שניתן לראות בפסיקה הרחבה .

בעל הכלב נדרש למספר אמצעי מיגון שעליו לבצע כגון השמת רצועה לכלב וגם היא באורך הנדרש , לתת מחסום לפיו של הכלב , וכן דרישות נוספות שעל הבעלים או המחזיק של כלב להקפיד בהם .

כיצד הפסיקה התייחסה לכך ? מעיון מגישת בתי המשפט בערכאות השונות למדים אנו על גישה נוקשה כלפי בעלי הכלבים , עד כדי אחריות כמעט מוחלטת !

טענות ההגנה השונות כגון – מצב של התגרות או תקיפה או אולי השגת גבול מצד הנפגע שהותקף , הפסיקה מחמירה ודורשת מבעלי הכלבים או המחזיקים בכלבים להוכיח בצורה משכנעת ביותר את טענותיהם .

זאת הסיבה שטוב יעשה בעלים של כלב אם ירכוש לעצמו פוליסת ביטוח המכסה את אירוע התקיפה במידה והתרחשה , פוליסה זו מטרתה להתמודד עם השקט הנפשי בהחזקת הכלב , בוודאי כאשר הכלב שהינו מוגדר ככלב תקיפה עם פוטנציאל לגרימת נזק גוף .

גם במקומות עבודה יש לתת את הדעת לכך וכפועל יוצא מכך גם מעורבותו של המוסד לביטוח לאומי קיימת כאן .

דוגמא אחת לכך בתיק אשר טופל על ידי משרד עו"ד דוד ניר , מעשה שהיה כך היה , נפגע שהיה עובד בתפקיד שומר אבטחה במקום עבודתו וכתוספת לשמירתו ועל מנת להגביר את השמירה והאבטחה הציב בעל המפעל מספר כלבי שמירה . רצה הגורל ויום אחד במהלך העבודה כאשר נדרש על ידי מעבידו להאכיל את הכלבים , מצא עצמו לפתע מותקף וננשך בחוזקה על ידי אחד מכלבי השמירה שהוצבו במקום .

פגיעתו של העובד היתה קשה ומלבד הצלקת הבולטת שנותרה אצלו בגין הנשיכה העמוקה שבוצעה על ידי הכלב נגרמה לו גם פגיעה נוירולוגית עצבית, עובד זה פוצה בגין נזקי גוף אלו , כאן במקרה של תאונה במהלך העבודה נכנס גם גורם המוסד לביטוח לאומי לתמונה ולפיכך במקרה זה הפיצוי חולק על ידי 3 גורמים , הראשון הינו המעביד אשר הפיצוי מצידו בא מכוח פוליסת חבות המעבידים בגין הרשלנות שנעשתה על ידו וכמי שלא נקט באמצעי בטיחות נאותים עבור העובד שלו , הגורם השני היה הבעלים של אותם כלבי שמירה שהיו חברה חיצונית עם פוליסת הביטוח שהונפקה עבורם , והגורם השלישי שגם נשא בחלק מהפיצוי היה המוסד לביטוח לאומי בהיות התאונה תאונה שאירעה במהלך העבודה .

לסיכום החזקת כלב טומנת בחובה התייחסות למצב גם אם הוא קיצוני מסוג של תקיפת הכלב או נשיכה על ידי הכלב שכן אף פעם אין לדעת מה ילד יום . חייגו לשוחח עם עורך דין נזקי גוף.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.